بَندهآي تخَصُصی تُهی میبُوَند!

 

گُفتآر تخَصُصی بَر دستورزبآن فآرسی نُوین

 

 

1.   صَفحهِ ريآضی  www.correctpi.com

Mohammadreza Mehdinia محمدرِضآ مِهدی نيآ

7- فِعلهآ بآقآعده دَر تآبلؤِ
1- قآعِدِه بَر حَرفهآ
5- قآعِدِه بَر قِيدهآ
4- قآعِدِه بَر صِفتهآ
3- قآعِدِهآ بَر لُغَتهآ
2- قآعِدِهآ بَر ائ، ایم، ای، يِ
دَستورزَبآن مَردُمی-3
3-دآنِستَنیهآ
مَعنآِ لُغَتهآِ دَر دَستوٌرزَبآنِ فآرسئِ نُوین
16 لُغَتهآِ مُشآبِه بآ فآرسی
10 حَرفِرَبط،صِفَتهآ،قِيدهآ،اِسم
11قآعِدهآ،اِسمهآ ذآتئ،مُطلَق
12 ضَمآئِرشَخصی
13جُملِه مُستَقیم غِيرِمُستَقیم
14لُغَت دَر مَعنآ،لُغَت وَ مَعنی
15 لُغَتهآي قَرضی مُتضَرِر
8- فِعلهآيِ بیقآدِه دَر تآبلؤ
9 فعلهآ،فآعلی،مَفعوٌلی،سوم
صَفحِه نَخُست-3

 
6- قآعدِهآ  بَر فِعلهآ