( دستوٌرزبآن فآرسی گآم بگآم )

 

 

Engel

                                        

زیربنآي دستوٌرزبآن پآرسی (فآرسی)

www.correctpi.com & www.farsinovin.com, farsinovin@yahoo.com

دستوٌرزبآن فآرسی نُوین

مَن زبآن پآرسی وَ زبآن تؤ میبآشَم!

به مَن بپِيوَندید به زبآن پآرسی خؤد بآزگردید تآ مَن وَ تؤ نیز مآ شویم وَ مآ بآهم پرچَم فرشته آزآدیهآ رآ بیاَفرآزیم!

زبآن پآرسی زوٌر، ستَم وَ تَبعیض رآ نِمیپذیرَد ولی آزآدهگی، برآبری، رهآيئ وَ سآمآنگی میآفرینَد!

بکوٌشید که هريک، يک فرِيدوٌن بشوید وَ همیشه يک فرِيدوٌن ببآشید!

بیآيئد بآهم بکوٌشیم تآ زبآن پآرسی زنده بمآنَد وَ زُدوٌه نَشوَد!

فرِيدوٌن يعنی عليه زور، عليه ستَم وَ عليه اِستکبآر، عليه خفقآن وَ عليه اِستبدآد میبآشَد!

 

* فرِيدوٌن(فرِي دوٌن)Freedom (فرِيدآن وَ فرِيدوٌن) فرِيدوٌن، فرِيدوٌنی نِگآه فِعل: فرِي دآند، فرِيدآندَن، فرِيدآندَنی، فرِيدآنده، میفرِيدآنده:، فرِيدوٌن(نآم) فرِيدوٌنی(ص)، فرِيدوٌنی يعنی آزآدی، آرآستگی، سآمآنگی←  Freedom

05-07-2018

مآ پآرسی زبآنآن میبآيَد بدآنیم که فِعل يعنی چه وَ چگوٌنه اَز بَندهآي فِعل میبآيَست ببهرمندآنیم.

زبآن فآرسی شُمآ نموٌدآر آرمآنهآ وَ فرهَنگ شُمآ میبُوَد!

زبآن پآرسی شُمآ نموٌدآر وَ نگَهدآرَنده هستیيَت وَ هستآنگی شُمآ میبُوَد!

بدوٌن زبآن فآرسی نَه ایرآنی، نَه فرهَنگ پآرسی، نَه نؤروٌز، نَه چهآرشنبه سوٌری، نَه خلیج فآرس، نَه پآرسی، نَه آرمآنهآيِ ایرآنی وَ نَه سرزمین پآرس(ایرآن) هیچک نَخؤآهَند مآند زیرآ کسآنی زبآن پآرسی رآ دآرَند کَم کَم میزُدآيَند!

آگآه بآشید وَ بفآرسی سُخن بگوٌيئد!

دستورزبآن پآرسی نُوین

01-01-2004

بکوٌشید که هريک يک فرِيدوٌن بشَوید وَ فرِيدوٌن رآ جآودآنه بگردآنید!

فرِيدوٌن يعنی عليه زور، عليه ستَم وَ عليه اِستکبآر، عليه خفقآن وَ عليه اِستبدآد میبآشَد!

فرِيدوٌنی يعنی آزآدی اَندیشه، آزآدی سُخن، آزآدی نوشتآر، آزآدی مردُمی، رهآيئ اَز بَندهآي اِستکبآر...

* فرِيدوٌن(فرِي دوٌن)Freedom (فرِيدآن وَ فرِيدوٌن) فرِيدوٌن، فرِيدوٌنی نِگآه فِعل: فرِيدآند، فرِيدآندَن، فرِيدآندَنی، فرِيدآنده، میفرِيدآنده:، فرِيدوٌن(نآم) فرِيدوٌنی(ص)، فرِيدوٌنی يعنی آزآدی، سآمآنگی←  Freedom

 

وآژهآ دَر نوشتآرهآ بدآنیم آنهآ که به رَنگ آجری میبآشَند يعنی حَرف (ي) میاَستَند اَگر رَنگ سُرخ میبآشَند يعنی اَفزوٌن، زيآدی، نآپسَند، غلَط يآ عرَبی(عرَبی) میبُوَند وَ بیهوٌده میبُوَند. چنآنچه دَر وآژگآن خؤد بهرمَند شوَند پرتُو غلَط رآ میپرتوآنَند!

آيآ مآ فآرسی زبآنآن پِيبُردگی(فَهم) اَز زبآن پآرسی رآ اَز دَست دآدهیم؟

هرچه بیشتَر وآژ(لُغت) عربی رآ بگوٌيئم وَ بنویسیم بآيَد بدآنیم که بیشتَر خؤدرآ دَر اِستبدآد وَ خفقآن میگُزینآنیم!

 

آيآ: مردُم بیآيئد به زبآن پآرسی(فآرسی) خؤد بآزگردیم. برآن بیاَندیشیم که چرآ؟ کسآنی میکوٌشَند تآ زبآن پآرسی رآ بزُدآيَند! آيآ زبآن پآرسی خؤشآيَند آن کسآن نِمیبُوَد؟

 

چَند وآژ(لُغَت) پآرسی رآ بشنآسیم!

يئن يعنی قآنوٌن)(قآنوٌن)، (آین يعنی رَسم(رَسم) شیوه يعنی قآعده(قآعده) رَوش يعنی طریق، طریقه)(طریق، طریقه)، (روَند يعنی رآه ُ رَسم،(رآه ُ رَسم) پیشروی)، دريآفت، دريآفتَن، دريآفتَنی يعنی دَرک کردَنی(دَرک کردَن)، دريآفتگی يعنی دَرک(دَرک)، پِيبُرد، پِيبُردَن، پِيبُردَنی يعنی فهمیدَنی(فهمیدَن)، پِيبُردگی يعنی فهم(فهم)، آمیخت، آمیختَن، آمیختَنی، آمیخته يعنی ترکیب، مرکَب)(ترکیب، مُرکَب)، آمیختگی يعنی ترکیب)(ترکیب)، (تَرکیب، مُرکَب(فهمیدَن)،(دَرک کردَن (رَسم(فهمیدَن(قآنوٌن) (طریق، طریقه)
چگوٌنه
يعنی چطؤر(چطؤر)، وآژ يعنی(لُغَت)، وآژگآن يعنی(جُمله)، چَند وآژه يعنی(قَطعه(لُغَت، جُمله، قَطعه)،
پُرسِش
يعنی سئوآل(سئوآل)، پُرسیدَن يعنی سئوال کردَن(سئوآل کردَن)، پآسُخ يعنی جوآب(جوآب)، پآسُخآندَن يعنی جوآب دآدَن(جوآب دآدَن)، ستآند، ستآندَن ≠ سپآرد، سپآردَن،

 

 

غلط نوشتَنهآ دَر بآنکهآ: دريآفت، دريآفتَن، دريآفتَنی ≠ پردآخت، پردآختَن پردآختَنی. درُست دَر بآنکهآ میبآيَد: ستآند، ستآندَن، ستآندَنی، ستآندگی ↔ سپآرد، سپآردَن، سپآردَنی، سپآردگی،...

 

پِيبُرد:     پِيبُرد ، پِيبُردَن، پِيبُرده، پِيبَردَد، پِيبُردگی يعنی= فَهم، فهمیدَندآنستَن دريآفت، دريآفتَن يعنی= دَرک کردَن(اِدرآک) ستآندَن

 

وآژ میهَن(پآرسی) يعنی زآدگآه، زآدگآهی که تؤرآ آهنین میپرورَد. دروٌد يعنی نیکوٌیهآ برتؤ بآد!

 

وآژ وطَن(عرَبی)،  وطَن يعنی پآيمآلگی؟ سلآم يعنی بندهگی، بردهگی، اِسیری، اِسآرَت؟

 ولی (پآرسی)، ولی يعنی اَمّآ (عرَبی)

 

دَر گُفتَن وَ نوشتَن نَه بکُنید وَ نَه بدَهید بآيَد بیآموٌزید که چگوٌنه سُخن بگوٌيئد وَ چگوٌنه سُخن رآ بنویسید!

 

وآژ يعنی لُغت(وآژهآ يعنی لُغتهآ وآژگآن يعنی جُمله(وآژگآنهآ يعنی جُملهآ وآژه يعنی قَطعه(وآژههآ يعنی قَطعههآ

نگآه بَر فِعل: وآژآند، وآژآندَن، وآژآندَنی، وآژآنده، میوآژآنده: فِعل وآژ سآختَن يآ نوشتَن، وآژ يعنی لُغت!

نگآه بَر فِعل: وآژگآند، وآژگآندَن، وآژگآندَنی، وآژگآنده، میوآژگآنده: فِعل وآژگآن سآختَن يآ نوشتَن، وآژگآن يعنی جُمله!

نگآه بَر فِعل: وآژهآند، وآژهآندَن، وآژهآندَنی، وآژهآنده، میوآژهآنده: فِعل وآژه سآختَن يآ نوشتَن، وآژه يعنی قَطعه!

 

آيئن(فآ) يعنی قآنون(ع)، شیوه(فآ) يعنی قآعده(عآین(فآ) يعنی رَسم(ع)، رَوش(فآ) يعنی طریق(ع)، نمآيُز(فآ) يعنی مثآل(ع

 

مردُم ایرآن: زبآن پآرسی رآ بآ شیوه پآرسی بیآموزید تآ خؤدرآ اَز ستَم وَ اِستبدآد برهآنید!

 

شُمآ خوآنَندهگآن گرآمی برآي آنکه برشُمآ آسآن بشوَد نوشتآرهآ رآ بخوآنید دَر نخُست میبآيَد کَمی يآ چَندی(مقدآری(ع)) اَز دستورزبآن رآ بدآنید تآ آنکه بآ چگوٌنگی(طرز(ع)) نوشتَن آشنآ شوید وَ چگونهگیهآ رآ دريآبید.  درست بخؤآنید نمآيُز: وآژ (وآژهآ)، وچنآن: وآژه(وآژههآ)

 

برشُمآ میبُوَد که بخؤآهید کسآنیکه برشُمآ سُخن بآ وآژهآي عربی میگوٌيَند رآ يآدورآنید که به زبآن پآرسی بآ وآژهآي پآرسی سُخن بگوٌيَند!

يآدورآند، يآدورآندَن، يآدورآندَنی، يآدورآنده، میيآدورآنده:، فِعل يعنی تذکُر دآدَن(تذکُر دآدَن)، (مُتذَکر شُدَن)،

يعنی: دوٌبآره گوٌيئ(تذکُر دوٌبآره گُفتَن، مُتذَکر شُدَن)، تذکُر دآدَن(تذکُر دآدَن)، (مُتذَکر شُدَن)،

يآد(اِ)، يآدوری(اِ)، يآدوندی(اِ)، يآدَندگی(اِ)، يآد(نآم)، يآدورآن(نآم)، ييآد بخشی دَر مَغز(م)، مُخ(عيآدگآه(ک)،يآدورآنَنده(ص)، يآدورَنده(ص)، يآدگر(ص)، يآدورگر(ص)، يآدورآنه(ق)، ---(ق).

دَر زبآن پآرسی نُوین همه يکسآن وَ زیر يک پوٌشِش همچنآن دور اَز نآبرآری(تَبعیض) جِنسی وَ نژآدی نِمیبُوَد!

بآ زبآن نُوین هرکَس میتوآنَد که هَر اَندیشهی رآ درهَر رشته رآ بنویسَد.

 

www.farsinovin.com

farsinovin@yahoo.com &  facebook: farsinovin@yahoo.com

 

www.correctpi.com e-mail correctpi@hotmail.com

 

 َد وَ هَمآن لُغآتِ بآ مَعنآ عرَبی آنهآ رآ بِجآمِعِه ایرآنيآن مَعرِفی میکُنَد.